หนังสือขอความยินยอมสำหรับลูกค้า

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

(Customer Consent Form)

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") เห็นความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือขอความยินยอมสำหรับลูกค้าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้า ผู้ใช้สินค้า หรือผู้รับบริการของบริษัท เพื่อขอความยินยอมจากท่านสำหรับวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยฐานทางกฎหมายอื่นได้

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการติดต่อสื่อสารกับข้าพเจ้า ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่นได้ เช่น การแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลศาสนา ที่ปรากฎบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและระบุตัวตนของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและทราบถึงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ปรากฎ ณ https://www2.zoetis.co.th/privacy-policy ซึ่งอธิบายวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า