Goodbye itch Club

Club นี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้คำแนะนำเจ้าของในการพาน้องหมาที่มีอาการคัน

ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ได้พบกับคุณหมอเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที

เป็นผลให้น้องหมาหายจากอาการคันและใช้ชีวิตแบบปกติ

และมีความสุขกับเจ้าของในที่สุด

ประสบการณ์จากคุณหมอจาก goodbye itch club

น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 1:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยโรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ (Superficial Pyoderma)

สัตวแพทย์เจ้าของเคส: น.สพ.จิรเมธ เก็บไว้

โรงพยาบาลสัตว์มหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจมาก

ระดับความคัน: ลดจาก 8 เหลือ 2

ผลลัพธ์
น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 2:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยโรคภูมิแพ้อาหาร (Food Allergy)

สัตวแพทย์เจ้าของเคส: น.สพ.จิรเมธ เก็บไว้

โรงพยาบาลสัตว์มหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจมาก

ระดับความคัน: ลดจาก 6 เหลือ 0

ผลลัพธ์
น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 3:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยโรคภูมิแพ้ (Allergic Dermatitis)

สัตวแพทย์เจ้าของเคส: สพ.ญ.วาณี วัฒนสุทธิพงศ์

โรงพยาบาลสัตว์ Pet Club จ.กรุงเทพมหานคร

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจปานกลาง

ระดับความคัน: ลดจาก 4 เหลือ 2

ผลลัพธ์
น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 4:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)

สัตวแพทย์เจ้าของเคส: สพ.ญ.พรพรรณ จันภูตระกูล

โรงพยาบาลสัตว์บางนา จ.กรุงเทพมหานคร

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจมาก

ระดับความคัน: ลดจาก 4 เหลือ 2

ผลลัพธ์
น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 5:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยโรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ แบบผิวหนังเปียกเยิ้ม (Hot Spot)

สัตวแพทย์เจ้าของเคส:

สพ.ญ.พรเพ็ญ อินทพิบูลย์ เพนนี

สัตวแพทย์ จ.อุตรดิตถ์

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจมาก

ระดับความคัน: ลดจาก 10 เหลือ 4

ผลลัพธ์
น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 6:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยโรคภูมิแพ้ (Allergic Dermatitis) ร่วมกับโรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ (Superficial Pyoderma)

สัตวแพทย์เจ้าของเคส: สพ.ญ.อิงอร กีรติเรขา

โรงพยาบาลสัตว์พหลฯ 62 จ.กรุงเทพมหานคร

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจมาก

ระดับความคัน: ลดจาก 8 เหลือ 2

ผลลัพธ์
น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 7:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยอาการแพ้จากเห็บกัด

สัตวแพทย์เจ้าของเคส: สพ.ญ.ปริศนา ศิริสาคร

โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา จ.กรุงเทพมหานคร

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจมาก

ระดับความคัน: ลดจาก 10 เหลือ 4

ผลลัพธ์
น้องหมาก่อนการรักษา
before
น้องหมาหลังการรักษา
after

Goodbye Itch Case 8:

ประวัติ: สุนัขมาด้วยโรคภูมิแพ้ (Allergic Dermatitis)

สัตวแพทย์เจ้าของเคส: สพ.ญ.ปริศนา ศิริสาคร

โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา จ.กรุงเทพมหานคร

ระดับความพึงพอใจ: พึงพอใจมาก

ระดับความคัน: ลดจาก 10 เหลือ 2

ผลลัพธ์

ประสบการณ์จากคุณหมอและผู้เลี้ยงจาก goodbye itch club

การที่เจ้าของหมั่นสังเกตอาการคันของสุนัข จะสามารถช่วยในการวินิจฉัย

ของสัตวแพทย์ได้อย่างมาก

สุนัขแตกต่างจากคน แม้อาการคันเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจมีสาเหตุที่ร้ายแรงซ่อนอยู่ก็เป็นได้

การสังเกต และบอกข้อมูลที่ถูกต้องต่อสัตวแพทย์

จะช่วยให้การตรวจรักษาง่ายขึ้น ทำให้น้องหมาไม่ต้องทนคันคะเยออีกต่อไป